Vedtægter

Vedtægter for Bording Tennis og Badminton Klub

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Bording Tennis- og Badmintonklub, forkortet BTBK.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Badminton Danmark samt DGI.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
At fremme idrætterne i Bording og omegn gennem badminton og tennis, samt styrke børn og unges evne til læring gennem almen motion og idræt.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for den indeværende sæson.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af en måned. Kontingent og baneleje tilbagebetales som udgangspunkt ikke.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver sæson.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker via mail til medlemmerne og ved annoncering på hjemmeside samt sociale medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For medlemmer under 18 år er en forælder stemmeberettiget.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent samt referent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand ulige år/Valg af kasserer lige år
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant ulige år/1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant lige år
 10. Valg af 1 revisor ulige/lige år (for 2-årig periode) og en revisorsuppleant hvert år (for 1-årig periode)
 11. Valg af repræsentant til halbestyrelsen hvert år.
 12. Valg af repræsentant til Støtteforeningen hvert år.
 13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen (kan ledes af suppleant hvis nødvendigt).
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges (kampvalg), foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, heraf 1 kasserer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges to medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger en repræsentant til Bestyrelsen i Bording Hallen og Støtteforeningen.
Disse kan vælges uden for bestyrelsen.
Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand) er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen medmindre grov uagtsomhed kan dokumenteres.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen, på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andre almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16. oktober 1959 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 14. marts 2023.

 

Download PDF

Sponsorer