Referat fra generalforsamlingen den 17.03.2022

19. marts 2022

Sted: Klublokalet i Bording hallen.

1. Valg af dirigent samt referent.

Palle Yde Noermark blev valgt som dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere

Der var ikke flere end det nemt kunne tælles, så der valgtes ingen stemmetællere.

3. Formandens beretning

Sæson og bestyrelsen 21/22 Vi er ved at være tilbage ved normalen. Træningerne forløber normalt, som de gjorde før Covid-19, både for motionister og ungdomsspillerne, det må være sæsonens højdepunkt. Vores medlemstal, ifølge af statistikerne, for sæsonen 21/22 er omkring 100. Det er dermed en lille nedgang i forhold til sidste sæson, men vi satser på at spillerne komme tilbage, nu hvor hverdagen efterhånden er som før Covid-19. Hos ungdomsspillerne, har vi endnu engang haft mulighed for at bruge timer hos de andre klubber, da der i år har været gang i træfstævnerne igen. Her er det også blevet til et par håndfulde pokaler som vi har taget med hjem til klubben.

Som I måske har lagt mærke til, så er vores ene tennisbane også ved at være væk. Vi har nemlig gennem sæsonen i år, haft kontakt med Bording Fitness, som har fået tilladelse til at etablere to Paddeltennisbaner ved siden af vores tennisbane. Eftersom den ene af vores tennisbaner har være dækket til med ukrudt i en nogle år, krævede det en del arbejde at komme til bunds. Vi besluttede derfor i bestyrelsen at afgive banen, til Bording Fitness. Vi vil derfor i fremtiden kun have én tennis bane.

Derudover, som det fremgår i vores dagsorden idag, så har vi flere gange i løbet af sæsonen drøftet mulighederne omkring en mulig sammenlægning, med én af de andre foreninger her i Bording. Dette har vi drøftet på baggrund af, at vi de sidste mange år har kæmpet med at stille bestyrelse og er derfor endt med en bestyrelse hvor hovedparten er trænere. Da det kræver en del energi både at deltage i bestyrelsesbeslutningerne og samtidig gennemføre træningerne for ungdomsspillerne, tænker vi at det er på tide at overveje en sammenlægning med andre klubber, hvis der altså ikke er andre der kan træde ind i bestyrelsen. Når det er sagt, så synes jeg at bestyrelsen gør det godt. De tager sin tørn, og vi er gode til at hjælpe hinanden hvis tingene brænder på. Der er ikke nogen der sidder alene, der vil altid være hjælp at hente, hvis der er brug for sparing ang. en opgave der skal løses. Det samme er vi trænere når det angår træningen og der kommer noget i vejen.

Der var spørgsmål til antal medlemmer som var faldende, og hvor mange der var ungdomsspillere. Ca. de 20 er ungdomsspillere.

Formandens beretning godkendtes.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet er udarbejdet af DGI Kontorhænder og revideret af vores 2 revisorer.

Indtægter i alt: 65.064,64 dette er et fald fra 84.571, 50 i forhold til 2020. Forskellen skyldes at vi ikke har haft indtægter for afholdelse af stævne.


De 2 største indtægts poster er:

Kontingent: 55.580

Aktivitetstilskud: 10.228,43

Omkostninger i alt: 52.692,69 dette er et fald fra 83.274,01, i forhold til 2020. Forskellen skyldes vi ikke har haft udgifter til afholdelse af stævne og vi havde ikke brug for nye bolde, da vi havde en del i overskud fra sidste år.

De 2 største omkostningsposter er:

Lokaleleje: 18.597, 50 (Hvoraf der alle ikke er betalt endnu, da vi ikke har fået en korrekt opkrævning fra kommunen vedr. skolehallen, men pengene er sat af.)

Omkostningsgodtgørelse til træner: 8.757,50

Det giver et resultat på 12.371,87. En stigning fra 1.297,49 i 2020

Der var spørgsmål til indestående, og det blev oplyst at klubben pr. den 31.12.2021 havde et indestående i på 259.085,02 DKK.

Der var snak om man kunne lave om i prisstrukturen. Dette tages op af den nye bestyrelsen.

Regnskabet godkendtes.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste sæson:

Ungdom inkl. medlemskab (1. kl. til og med 17 år) 600 kr.

Baneleje inkl. medlemskab Bordinghallen (motionister) 1.600 kr.

Baneleje inkl. medlemskab skolehallen (motionister) 1.400 kr.

Medlemsskab (ekstra spillere og Tennis) 200 kr.

Pensionist inkl. medlemskab 600 kr.

Det er aftalte niveau blev godkendt. Men generalforsamlingen gav udtryk for at prisstrukturen var for kompleks og var skyld i at nogle ikke fik betalt. Bestyrelsen undersøger om man kunne lave en mere simpel prisstruktur.

7. Godkendelse af budget

Der budgetteres med indtægter på i alt 77.500 og udgifter på 75.500 og derved et resultat på 2.000.

Budgettet godkendes

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå i sammenlægning med anden/andre klubber.

Der var en dialog om muligheder, og der blev snakket om både fordele og ulemper ved en eventuel sammenlægning. Stemningen var, at det var bedst at alle klubber i byen gik sammen.

Generalforsamlingen foreslog at klubben foresætter som selvstændig, der er blev ikke givet bemyndigelse til at indgå i en sammenlægning. Hvis det senere viser sig, at man igen har svært ved at stille en bestyrelse, bør det tages op på en generalforsamling igen, evt. med et mere konkret forslag.


9. Valg af kasserer (lige år) – Palle Yde Noermark – Genopstillede ikke

Severin Lassen blev valgt

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant lige år, på valg er:

- Mikkel Gjørret - Genopstillede ikke

Thomas Bredvig Jacobsen blev valgt.

- Janne Hou – Genopstillede

Janne Hou blev valgt

11. Valg af 1 revisor for 2-årig periode

– Gitte Holm Ravn – Genopstillede

Gitte Holm Ravn blev valgt

Valg af en revisorsuppleant for 1-årig periode

- Jens Peter Kiel – Genopstillede ikke

Palle Yde Noermark blev valgt.

12. Valg af repræsentant til halbestyrelsen - Lasse Bak – Genopstillede

Lasse Bak blev valgt.

13. Valg af repræsentant til Støtteforeningen.

Støtteforeningen er lukket, så punktet er ikke relevant.

Vedtægter bør ændres så at der ikke i §4 fremgår at dette skal være et punkt og det det blev også drøftet at den del af vedtægter vedr. opløsning (§10 stk. 2) skulle ændres til f.eks. gå til almennyttige formål. Dette vil den nye bestyrelse kigge på.

14. Eventuelt

Der var spørgsmål til hovedbog/blå bog. Formanden mente at hun måske havde noget hjemme i nogle kasser der kunne være det. Hun ville undersøge det.

Der var snak om en opsætning til låsesystem ala det de får til Padeltennis, til tennisbanen. Ifølge Ole Dinis fra Bording Fitness, koster det 6000 kr. licens og 800 i abonnement pr. år. Se i lyset af antal tennisspillere, virkede det ikke rentabelt. Bestyrelsen kan overveje evt. andre muligheder.

Booking system med pay and play, både i forhold til Badminton og Tennis, blev diskuteret. Bestyrelse vil tage det ind i deres drøftelser.

Der blev også snakket om arrangementer f.eks. en lørdag i måneden i Skolehallen, men fri badminton for familien til medlemmer eller lignende.

Tak for en god generalforsamling.

Sponsorer