Generalforsamling

19. februar 2019

Kære medlemmer

Husk den årlige general forsamling tirsdag d. 12. Marts 2019 kl 19.00 i Bording hallen.

Agendaen er som følger:
1. Valg af dirigent samt referent.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand ulige år/Valg af kasserer lige år
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant ulige år/1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant lige år
10. Valg af 1 revisor ulige/lige år (for 2-årig periode) og en revisorsuppleant hvert år (for 1-årig periode)
11. Valg af repræsentant til halbestyrelsen hvert år.
12. Valg af repræsentant til Støtteforeningen hvert år.
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
Bestyrelsen

Sponsorer